قزوین – دانشگاه بین المللی امام خمینی

سال اجرا : 1397

جنس: سنگ معرق

نوع پروژه : دانشگاه بین المللی امام خمینی

محل اجرا : قزوین