قزوین – مجتمع مسکونی

سال اجرا : 1397

جنس: سنگ معرق

نوع پروژه : پروژه مسکونی

محل اجرا : قزوین